1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK


A 2014/2015-ös tanév indítás több szempontból is fordulópontot jelentett a Collegium Talentum életében:

  • Az volt az első év, amikor egy korábbi évfolyam kollégistái (a 2011-ben felvettek) már nem részesültek a kollégium programjában, mert a hat félév támogatási időszakuk lejárt. Közülük többen már időközben ledoktoráltak, de akik nem jutottak még el a doktori cím megszerzéséhez, a hat félév után saját erőforrásaik mozgósításával kell befejezni a doktori folyamatot. A Collegium Talentum a továbbiakban az Alumni klub tagjaként számít rájuk, és szervez alkalmanként programokat. Az Alumni klub munkarendje, szabályzata és programja 2015 tavaszára készül el. A 2011-ben indult évfolyam részére nyáron ünnepélyes záró rendezvényt tartottunk, amelyben az első félévi beszámolóban adtunk részletes tájékoztatást.
  • A nyári felvételi vizsgák során – a 2014. évi csökkentett támogatási keret miatt – csak húsz új kollégista felvételére kerülhetett sor. A létszámkeret csökkentése miatt a pályázatot csak doktori folyamatban résztvevők számára írtuk ki. A felvételi eljárásra – az írásbeli pályázatok értékelésére és a szóbeli meghallgatásra júniusban került sor, és a felvételi eredményekről is az első félévi beszámolóban adtunk tájékoztatást.

A Collegium Talentum támogatási programja a 2014. évi őszi félévben 83 kollégistával indult. Ebben a létszámban 8 olyan kollégista is volt, aki az őszi félévre – személyi vagy külföldi tanulmányai miatt – halasztást kért, egy kollégista státuszát pedig – korábbi gyenge teljesítménye miatt – a vezetőség egy félévre felfüggesztette. Velük az Edutus Főiskola erre a félévre nem is kötött szerződést, így az aktív kollégista létszám ebben a félévben 74 fő volt, akik közül 14-en a Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját kapták. Az emiatt kisebb ösztöndíj kifizetés miatt tudta a Collegium Talentum a programot bizonyos korlátozásokkal és szerényebb körülmények között 2014-ben is eredményesen működtetni.


2014 II. félévében az ünnepélyes megnyitót október 10-én tartottuk az első és másodéves kollégisták részére. A megnyitó ünnepséget és az azt követő első kötelező képzést – takarékossági okok miatt szerényebb körülmények között – a megszokott Magyarság Háza helyszín helyett az Edutus Főiskola tatabányai székhelyén tartottuk. A megnyitó ünnepségen köszöntőt mondott Bencsik János, Tatabánya megyei jogú város országgyűlési képviselője, Milován Orsolya a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, valamint Dr. Jandala Csilla, az Edutus Főiskola rektora. Az ünnepség keretében tette le a húsz elsőéves kollégista a fogadalmat. Az eskü szövegében meghatározott ígéretüket, hogy igyekeznek tudásukat „a határon túli magyar értelmiség és az egyetemes emberi kultúra szolgálatába állítva közkinccsé tenni”, már az első kollégiumi félév alatt is ösztönöztük az előírt vállalások következetes támogatásával és számonkérésével.

A 2014. második félévi aktív kollégisták külhoni területi, képzési szint szerinti, valamint az általuk képviselt tudománycsoportok szerinti megoszlását az alábbi grafikonok mutatják be részletesen:

Az aktív kollégisták által képviselt tudománycsoportok megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti:

A Collegium Talentum vezetése 2014 második félévében az egyéni tehetséggondozással, tudósképzéssel egyenrangúan az évfolyamonkénti közösségek megszilárdítását tartotta legfőbb feladatának. A társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelése érdekében erősítettük jelenlétünket a határon túli kollégisták életében, megteremtve azt a közeget, amelyben egy intelligens, motivált és kreatív fiatal ki tud bontakozni, sikeres tud lenni. Olyan előadókat és tudós embereket hívtunk meg a szemeszter során, akiknek szakmai hírneve és jelenléte önmagában inspiráló környezetet jelentett a fejlődni akaró fiatal számára (pl. Czakó Gábor, Kádár Magor, Lackfi János, Gloviczki Zoltán, Szász Jenő). Fontos célunk volt az intenzív fejlődéshez szükséges megfelelő légkör, kiegyensúlyozott társas kapcsolatok (a tutorokkal és kollégista társakkal egyaránt) biztosítása. Ugyanakkor a korábbiakhoz képest fokozottabban figyeltünk a valódi tehetségek és a tehetségígéretek megkülönböztetésére, vállalva és a félév elején korrektül jelezve az esetleges alulteljesítésből adódó következményeket. Azokat, akiknek tehetsége a Collegium Talentumban eltöltött három-négy szemeszter után sem tudott „utat törni”, eltanácsoltuk, támogatásukat 2015-ben nem folytatjuk.


2. A KOLLÉGISTÁK EGYÉNI ELŐREHALADÁSA, TELJESÍTMÉNYE 


A kollégisták féléves mérhető teljesítményét az egyéni előrehaladási jelentések és a tutorok beszámolói alapján összesítettük. A kutatói előrehaladásban elsősorban a publikációk számszerűsíthetők. A 74 aktív kollégista e félévi összesített számszerű publikációs teljesítményét mutatja az alábbi grafikon:


2.1 AZ ELSŐS KOLLÉGISTÁK TELJESÍTMÉNYE

A Collegium Talentum működése során először fordult elő, hogy az évfolyamonkénti harminc fős keretszámot tízzel csökkentenünk kellett forráselvonás miatt. Ebből követezően 2014. szeptember 1-jén mindössze húsz határon túli doktorandusz kapcsolódhatott be a tehetségtámogató rendszerünkbe. A húsz helyet kizárólag a PhD-képzésben résztvevők számára hirdettük meg tavasszal, amiről az első féléves beszámolónkban számot adtunk. Ősszel kilenc másodéves, hét harmadéves és négy, az abszolutóriumán már sikerrel túl lévő doktorjelölt kapott tőlünk támogatást.

Ennek ellenére a négyhónapos félév (szeptembertől decemberig) során az elsős évfolyam mindössze húsz kollégistája figyelemreméltó eredményeket produkált. Összesen 31 előadást tartottak különböző szakmai konferenciákon, 22 tanulmányuk jelent meg vagy áll megjelenés alatt, 19 rövidebb cikk született írásaikból, ami azért szép teljesítmény, mert a teljes kollégista létszámot tekintve (74 fő), az összesített előadás- és tanulmányszám több mint egyharmadát, a kisebb publikációk egynegyedét ők jegyzik.

A húsz kollégista közül – a munkaterveikkel és a tutorjaik értékelésével történt összevetés alapján – a szakmai-tudományos munka területén öt olyan kollégista teljesítményét emeljük ki, akik már most szülőföldjük tudományos, oktatói életének értékes tagjai, s a jövőben várhatóan véleményformáló szószólói lesznek.

Bajtalan Hunor, a Babeș‒Bolyai Tudományegyetem Földrajz Kara doktori iskolájának harmadéves hallgatója a társadalmi-gazdasági-politikai aktualitással bíró regionalizáció erdélyi, romániai folyamatát kutatja. Következtetéseiről sikerrel adott számot a Lillafüreden rendezett VII. Magyar Földrajzi Konferencián „Regionális úri muri” Romániában (1859-2013) címmel. Pozitív bírálatot kapott, így megjelenés alatt áll a „Székelyföld mint régió? Egy esetleges területi-közigazgatási átszervezés margójára” című kézirata.

Kovács-Márton Anikó, a beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium igazgatóhelyettese, az Ungvári Nemzeti Egyetem Szilárdtest Fizika Tanszék harmadéves doktorandusza a Romániában megrendezésre kerülő Amorphous and Nanostructured Chalcogenides című VII. Nemzetközi Konferenciára készül, amelyre készen állnak a bemutatni kívánt tézisei. Jelenleg egy magyar nyelvű publikáció megírásán dolgozik, ezenkívül a tutorával közösen írt publikációja megjelenésre vár. A kutatásaihoz tartozó optikai vizsgálatokat az Ungvári Nemzeti Egyetem bázisán folytatta, azonban a vizsgálati tárgyait képező kalkogenid üvegek Raman-spektroszkópiai méréseit a Collegium Talentum segítségével a Wigner Jenő Fizikai Kutatóközpontban végezte el Budapesten.

Kolozsvári István, a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének doktorjelöltje, a beregszászi főiskola megbízott tanára a Tisza különböző szakaszainak szitakötő populációját kutatja. A félév során tutorával, Dévai Györggyel és Jakab Tiborral mintegy 600 példány folyami szitakötő méretfelvételezését végezték el a Tiszán Tuzsérnál és Tiszamogyorósnál, illetve a huszti és nagyszőlősi szakaszokon. A csapatmunkában folytatott kutatás a toxikológiai vizsgálatokra is kiterjedt, mivel a folyami szitakötők kiváló indikátorszervezetek, lárváik érzékenyen reagálnak az élőhelyükön bekövetkező változásokra és képesek jelezni az adott víztér szennyezettségét. Az eredményekről három konferencián számolt be a kollégista az ősz folyamán.

Tarján László, az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Karának tanársegéde, doktorjelölt az elmúlt félévben az intenzív tanítás mellett (17 óra hetente) a doktori tézisekhez tartozó kísérleteken dolgozott. Analizálta egy pneumatikus lineáris hajtás vezérlő egység működését, valamint létrehozott egy PID vezérlő algoritmuson alapuló FPGA alapú vezérlő rendszert. Eredményeit két konferencián is bemutatta és egy publikációja is született.

Zsigmond Júlia, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola etnográfus doktorandusza három tanulmányt és egy cikket írt a félév során. A 2014. október 23-24. közötti Kommunikáció, kontextus, interdiszciplinaritás (CCI 3) nemzetközi konferenciára angol nyelven beküldött tanulmányát elfogadták, amelynek címe Egy református lelkész „inkvizíciós” dossziéja. A szervezők ígérete szerint a tanulmányt ISI jelzésű kiadványban jelentetik meg. Ezenkívül kiemelendő a 16 órányi hangfelvétel, amely a kalotaszentkirályi reformátusok egyéni és közösségi vallásgyakorlatait mutatja be interjúk formájában. A településen működő öt házi bibliakörből két-két személyt, rajtuk kívül pedig a rendszeres templomba járók közül tízet szólaltatott meg.

Az elsősök esetében még érthetően kevés a sikeres nyelvvizsgáról szóló beszámoló, mivel a Collegium szabályzata alapján ezt két félév alatt kell igazolhatóan teljesíteniük. Ősszel ketten tettek B típusú nyelvvizsgát angolból. A tutorokkal történt szakmai együttműködés az elsős évfolyamnál volt a legintenzívebb: kiugróan magas a személyes találkozások száma, átlag 8-12, s az e-mailváltások is több tucatot jelentenek személyenként. A kollégisták és a tutorok is elégedettek voltak partnerükkel, egyik részről a segítőkészség, a másik oldalról a megbízható teljesítmény volt a fő mérce.

IDÉZETEK A KOLLÉGISTÁK BESZÁMOLÓIBÓL

„Nehéz lenne mindent felsorolni, amelyet a Collegium Talentum révén sikerült megvalósítani, mégis azonban egy párat kiemelnék. A szakmai előrehaladást egyelőre második helyre téve úgy gondolom, hogy az egyik legjelentősebb támogatás a Collegium Talentum részéről, hogy egy nagyszerű közösség részévé válhattam, új emberekkel találkozhattam, amiért ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Szakmai vonalon a Collegium Talentum hozzájárult ahhoz, hogy bővíthessem szakmai könyvtáramat, hogy továbbra is fenntarthassam a Regionális Tudományi Társaságnál (Regional Studies Association) jegyzett tagságomat, valamint előfizethessek a társaság jövő évi Piacenzában (Olaszország) tartandó konferenciájára . Ezen túlmenően a Collegium Talentum működési elve révén keretként szolgált az MTA, Regionális Kutatások Intézeténél, Pécsen tett tanulmányutamhoz is.” (Bajtalan Hunor, Kolozsvár, BBTE)

„Nagyon fejlesztő hatással voltak rám a képzések. Dr. Kádár Magor előadása az előadási technikákról nagyban hozzájárult ahhoz, hogy konferencia fellépéseim során magabiztosabb, kommunikatívabb legyek. Bertáné Dr. Varga Judit és Dr. Gloviczki Zoltán előadásai a nevelésről és a nevelési módszerekről pedig segítséget nyújtanak abban, hogy az egyetemi órákat színvonalasabban vezethessem le. Ezen kívül kollégista társaim előadásai megtanítanak arra, hogyan és mit kell másként csinálnom.” (Turóci Jolán, Ungvári Nemzeti Egyetem)

„A Collegium Talentum támogatásával konferenciákon vehettem részt, melyek alkalmával az angol nyelvű előadói készségeimet tudtam fejleszteni, illetve először vettem részt poszter szekcióban egy kutatás bemutatásával. Ezek a részvételek nagyon hasznosnak bizonyultak, mind a szakmai kapcsolatok kiépítésében, mind pedig saját fejlődésemben.” (Szabó Kinga, Kolozsvár, BBTE)

„Több tucat könyvet tudtam venni a támogatásnak köszönhetően, angol nyelvű szakkönyveket is, melyeket e nélkül nem engedhettem volna meg. A doktori munkám kiadásánál felmerülő költségeket, az olasz nyelvtanfolyamot is ebből fedeztem.” (Kiss Tímea, Rév-Komárom, Selye János Egyetem)

„Tutorom több olyan szakmai konzultációt szervezett nekem egyetemi tanárok, tudósok bevonásával, amely nagyban segítette, hogy kidolgozzam a doktori disszertáció tervezetét, korpuszát, irodalmát stb. Szakmai kapcsolatokat építhettem ki tutorom által külföldön is (például a Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humán Tudományok Kara Humán Tanszékével, s ezáltal idegen nyelven tartott internetes konferencián vettem részt). A tutorom által szerkesztett recenzeált folyóiratban teret kaptak kutatási eredményeim.” (Romoda Renáta, Újvidék, Újvidéki Egyetem)

IDÉZETEK A TUTOROK ÉRTÉKELÉSEIBŐL

„Kovács-Marton Anikót kutatócsoportunk igyekvő, eredményes és jó csapatmunka hajlamú tagjának tartom. Kitűzött feladatait mindig időben, legjobb tudása szerint, komoly hozzáállással teljesíti, munkáját a precizitás jellemzi. Maga felé szakmai téren komoly elvárásokat támaszt, és ebből a kutatás iránti erős motiváltsága tükröződik. Szakmai alázatát és hivatásszeretetét emelném ki, amire a jövőben mindenképpen lehet és kell is építeni. Tapasztalatom szerint tutoráltam sikeresen oldja meg a kutatási feladatait, kutatóként egyre nagyobb jártasságra és tapasztalatra tesz szert. Meglátásom szerint a Collegium Talentum egy arra érdemes, rátermett fiatal kutató fejlődéséhez, és egy fontos kutatás megvalósulásához járul hozzá. A kollégista eddigi eredményei, lelkiismeretessége és szorgalma, továbbá személyes jellemvonásai (megbízhatóság, odaadás, emberségesség) biztosíték arra, hogy Kovács-Marton Anikó a kárpátaljai magyar értelmiség értékes, aktív tagjává válik.” (Prof. Dr. Mitsa Volodimir, Ungvári Nemzeti Egyetem)

„Összegezve megállapíthatom, hogy Kolozsvári István maximálisan megfelel a tehetséggondozó program elvárásainak, s nemcsak komoly, hanem megalapozott remény is van arra, hogy a kárpátaljai szakmai elit meghatározó egyéniségévé váljon. Erről az idén ősszel tett személyes látogatásom során folytatott szakmai megbeszéléseim alkalmával meg is győződtem, s azt is konstatáltam, hogy komolyan számítanak rá, s egyre igényesebb és felelősségteljesebb feladatokkal bízzák meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Fodor István Kutatóintézetben.” (Prof. Dr. Dévai György, Debreceni Egyetem)

„Az egyéni önfejlesztési feladatokat illetően fontosnak tartom elmondani, hogy könnyű volt segíteni a munkáját, hiszen nyitott, érdeklődő és egyben nagyon szorgalmas személyiségről van szó. Így aztán az összes javaslatomra megmozdult és létrehozott valami említésre méltót (előadás, poszter, beszélgetések nemzetközileg ismert külföldi szakemberekkel). Az általános iskola 9. osztályában a gyakorlatorientált matematikaoktatással kapcsolatban írt 457 tesztlapot kiértékelt, a feldolgozást végzi, a részeredményeket előadásban ismertette. Rutinosan kezeli a szlovák-magyar kétnyelvűséget. Számos módszertani szakkifejezést eredetileg jobban használt szlovákul, mint magyarul, de nagyon gyorsan és szépen fejlődött. Kísérletet tettünk az angol nyelv bekapcsolására is. A következő fejlődési lépcsőnek az angol nyelvű publikálást és előadást tartom. Ebben továbbra is örömmel segítem. Mindezek alapján úgy gondolom, hogy kiválóan megfelel a Collegium Talentum tehetséggondozó programjában megfogalmazott elvárásoknak, és nagyon nagy eséllyel lehet számítani arra, hogy a külhoni magyar értelmiség értékes, aktív tagjává válik.” (Dr. Vásárhelyi Éva – ELTE - Csáky Antal nyitrai kollégistáról)

„A támogatott kollégista, Paszmár Lívia rendkívül tehetséges doktorandusz, amit az is bizonyít, hogy a Szlovák Tudományos Akadémián írja doktori disszertációját. Kiváló alapokkal rendelkezik ahhoz, hogy sikeresen abszolválja a Collegium Talentum által előírt követelményeket. Nyelvtudása is megfelel a vállalt feladatnak, hiszen magyar – angol szakon végzett diákról van szó, aki szlovákul is képes tudományos dolgozatot írni (erre a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársaként szüksége is van), és jó úton halad afelé, hogy németül is képes legyen a megfelelő szakirodalom értő olvasására, felhasználására, dolgozatba építésére.” (Dr. habil. Németh Zoltán, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra)

„Tarján László ebben a szemeszterben szakmai téren két komoly kihívás elé nézett és azoknak sikeresen megfelelt: egyrészt rengeteg órát tartott az egyetemen (heti 17 óra), másrészt pedig készítette a PhD tézisének a formális bejelentését, ami nálunk komoly irodalom áttekintéssel és a várható eredmények előzetes bemutatásával jár. A két elsődlegesnek tervezett tevékenység (oktatás és PhD bejelentés) sikerült teljesítenie tudományos téren is, ugyanis megjelent két konferencia cikke és egy dolgozata egy nemzetközi folyóiratban. A PhD megvédése után nyílt útja van a docensi titulus megszerzése irányába, úgyhogy várhatóan a külhoni értelmiség oszlopos tagjává válik majd. A szakmai kihívások mellett László személyes fronton is kiválóan teljesít, ugyanis három kisgyermek apja.” (Dr. Lendák Imre, Újvidéki Egyetem)


2.2 A MÁSODÉVES KOLLÉGISTÁK TELJESÍTMÉNYE

A 2013-ban felvett 30 fős évfolyam létszáma ebben a félévben 28 főre csökkent, mert az egyik délvidéki, műszaki tudományok területén kutató kollégista a nyár folyamán megvédte doktori értekezését, ezzel a támogatási időszaka véget ért. Egy erdélyi gyógyszerész doktorandusz pedig halasztást kért, így támogatási szerződést erre a félévre nem kötöttünk vele. Az aktív kollégisták összetételében is komoly változás történt, hiszen ebben az évfolyamba a 2013-as felvételi alkalmával hat mester, sőt egy alapszakon tanuló matematikus is került. A végzések és a továbbtanulási szerződések következtében a 28 fő között immár csak három mesterképzéses hallgató van, hat kollégista pedig már elérte a doktorjelölt státuszt.

A beszámolók alapján megállapítható, hogy a kollégisták a tudományos tevékenységükben tervszerűen haladtak előre, amely a tanulmányi szinttől függően több-kevesebb publikációban is megnyilvánul. Dicséretes, hogy a mesterképzéses hallgatók is sikerrel szerepeltek konferenciákon, a doktoranduszok pedig konferencia előadásokkal, poszterekkel (összesen 53 ilyenről számoltak be). Kiemelhető Harmati Norbert az Újvidéki Műszaki Egyetem építész doktorjelöltje, aki egy németországi, egy ausztriai és egy szentpétervári neves szakmai konferencián is tartott előadást amellett, hogy a PhD hallgatók pécsi konferenciáján is bemutathatta kutatási eredményeit. Kolcsár Levente-Péter a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Integratív Biológia Doktori Iskola elsőéves doktori hallgatója pedig egy potsdami konferenciára küldött három posztert is társszerzőkkel, amely közül az egyiket ő mutatta a tutorja szerint is komoly sikerrel. A konferenciák között a neves külföldi, idegen nyelvű konferenciák (összesen 12) mellett, azért a hazai vagy magyarországi konferencia részvétel volt több, köztük néhány TDK konferencia is.

A kollégisták közül többen különféle tanulmányokkal (18), 25 egyéb publikációval (pl. absztrakt, recenzió, stb.), és 13 komolyabb szakcikkel (köztük hét angol nyelvűvel) gyarapították tudományos megnyilvánulásaikat. Csáky Veronika a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem harmadéves biológus doktorandusza, Sárközi Melinda a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Kémia és Vegyészmérnöki kar negyedéves PhD hallgatója, és Dénes Avar-Lehel, aki ugyancsak a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Interaktív Biológia Doktori Iskola harmadéves doktorandusza jelentős szakfolyóirat cikkekkel hívták fel magukra a figyelmet.

Tanulmányúton 14 kollégista vett részt, de közülük csak egy volt, aki ez alatt a rövid (mindössze négy hónapos) támogatási időszak alatt egy portugáliai és egy angliai tanulmányutat is lebonyolított. A Collegium Talentum idegennyelv-tanulási követelménye szerint a kollégistáknak két félévente kell egy nyelvi szinttel magasabb nyelvvizsgát tenniük. Ezt a kollégisták általában a tavaszi félévben teljesítik, így ebben a félévben mindössze ketten tettek nyelvvizsgát (angol B1), de ezek eredményéről az igazolást a beszámolók elkészítésének határidejéig nem kapták kézhez.

A kutatómunkában való előrehaladásnak fontos – a Collegium Talentum sajátosan egyedi támogatási formája – a tutori támogatás. A beszámolók alapján a tutorral való együttműködés az esetek többségében szorosnak és jónak mondható, bár érthető módon a tutorral való személyes találkozások akkor sűrűbbek, ha a tutor és a kollégista ugyanabban az intézményben található. Ugyanakkor – éppen a kutatói látókör kitágítása miatt – célszerűnek tartjuk, ha nem a kollégista témavezetője a felkért tutor. Ez esetben viszont a személyes kapcsolattartás csak valamilyen médiumon keresztül (általában e-mail, olykor Skype) lehet intenzív. A kollégisták és a tutorok beszámolói szerint az esetek többségében így is hatékony együttműködés valósul meg. A beszámolók egy része a tutorok szakmai tanácsai és publikációs támogatása mellett az emberi, kutatói magatartás fejlesztéséhez nyújtott segítséget is megemlítik.

IDÉZETEK A KOLLÉGISTÁK BESZÁMOLÓIBÓL

„Nem csak a tudományban elismert szaktekintély, de többször is bebizonyította, hogy emberségből is megérdemelne egy doktori címet.” (Rigó István Mitsa Volodimir tutorról, Ungvári Nemzeti Egyetem és Szegedi Egyetem)

„Azt érzem, hogy a tanár úr megbízik bennem, a munkámban. Rám bíz feladatokat, amikben kipróbálhatom magam, felelősséget vállalhatok a munkámért, ugyanakkor azonban mindig készségesen felajánlja a segítségét, amikor erre szükségem van. Atyai gondoskodással irányítja a kutatásomat: engedi, hogy magam fedezzem fel a tudományos világba való belépés szépségét, de közben szemmel tart és folyamatosan segíti a tudományos életbe való integrálódásomat.” (Szász István Szilárd, Kolozsvár, BBTE)

„Hálás vagyok a tutoromnak, hogy támogatta szakmailag és finanszírozta saját kutatási projektjéből, a november végén, Temesváron megszervezett nemzetközi konferencián való részvételemet. A konferencia részvételi díját, az utazási és szállási költségem is így lett biztosítva.” (Kis Gellért Zsolt, Kolozsvár, BBTE)

„A tutoromtól kapott legfontosabb támogatásnak az általa szervezett szakmai találkozókat tartom. Ezek segítségével sikerült tisztázni a kutatási kérdéseket, értékes visszajelzést kapni a szakterület képviselőitől. Más segítség, amit a tutoromtól kaptam: a féléves célok pontos kijelölésében nyújtott támogatás, a konferencia-részvétel megszervezése, publikációs lehetőségek azonosítása, a tudományos dolgozat megírása előtt és után nyújtott segítség (átolvasás, javaslatok).... mindig gyorsan és pontosan válaszol a felmerülő kérdésekre, értékes javaslatokat fogalmaz meg és folyamatos érdeklődést mutat a kitűzött célok teljesítésének az állapotáról.” (Szőcs Csongor Ernő, Kolozsvár, BBTE)

A beszámolók mintegy fele kiemeli a kötelező képzések hasznosságát, és a Collegium Talentum közösségépítő és nevelő szerepének fontosságát.

„A kollégisták egy közösséget alkotnak, olyan kapcsolatok indukálását teszi ez lehetővé, amelyek a későbbiekben akár világméretű felfedezések alapjai lehetnek. De ez a közösség nem csak a tudományos életben való előrehaladást hivatott szolgálni, hanem egy olyan határokon átívelő értelmiségi hálót újrateremteni, amit a történelmi események tönkretettek. Ennek a kialakulóban lévő intelligens hálónak a részeként úgy gondolom, minden eredmény, amit elérünk, mi kollégisták, valamilyen részben a Collegium Talentumnak köszönhetjük. Mert a Collegium Talentumhoz minden egyes résztvevője hozzátesz valamit, amitől Ő nem lesz kevesebb és mindenki kap valamit, amitől viszont több lesz, ez a CT igazi ereje. Az éven engem ért a megtiszteltetés, hogy az 1956-os forradalom emlékünnepségén felszólalhattam a kárpát-medence magyar fiatalsága nevében, ahol a beszédem üzenete, a lényege nem lett volna az ami, ha nem merítkezem a CT erejéből. Számtalan olyan dolog van a CT tagok életében, ami ennek a láthatatlan kollégiumnak köszönhetően másképp zajlik vagy épp pont emiatt történik meg, de ennek a legtöbbje olyan kicsi változás, amit nagyon nehéz észrevenni, viszont ha az ember a nagy egészet nézi úgy felfedezheti. Köszönöm, hogy ennek az értékközösségnek a részese lehetek.” (Rigó István, Ungvári Nemzeti Egyetem és Szegedi Egyetem)

„Úgy érzem, hogy a Collegium Talentum oly módon tanít és nevel, amit csak a régi, nagynevű iskolák és kollégiumok falai között tudtam elképzelni. Mindez számomra leginkább nem az elvekről való beszédből válik nyilvánvalóvá, hanem magából az életből, az egymáshoz való viszonyulásból és magatartásból. Lehet, hogy kemény kövekként feszülünk egymásnak, miközben kopunk, csiszolódunk, de a gyémánt is csak ily módon nyerheti el végső, értékes formáját.” (Szász István Szilárd, BBTE)

„Az elmúlt évben a Collegium Talentum képzéseinek köszönhetően tudásom számos területen bővült. Az elhangzott előadások rendkívül hasznosak voltak. A személyiségfejlesztő és csapatépítő tréningek önmagam megismerésére, sőt tanulmányozására ösztönöztek, ami pedig környezetem felfedezését és mind teljesebb megértését hozta magával. Ennek köszönhetően más szemmel figyelem magamat és társaimat…Végül pedig elmondhatom, hogy a képzéseken egy valami mindig megfogalmazódik bennem: »Olyan sok okos és tehetséges ember van itt! Hazamegyek, és még jobban odateszem magam!«” (Szennyes Eszter Kárpátaljáról, Debreceni Egyetem)

„Az elmúlt alkalmakon és általában a Collegium Talentum képzésein és a CT közösségétől kaptam eddig a legtöbb motivációt kutatásaim és tudományos tevékenységem végzéséhez. Köszönet érte. Különösen fontosnak tartom Kádár Magor előadását, mert nagyon sokat segített abban, hogyan tudjunk kiállni és hathatósan tartani az előadást akár egy konferencián szakmai közönség előtt, akár fiatal diákok előtt.” (Gál Adél Kárpátaljáról, Debreceni Egyetem)

A beszámolók alapján az alacsony teljesítményszint miatt három kollégista további támogatásának felülvizsgálatát határozta el a vezetőség, amelyet a tutor bevonásával a következő szerződéskötés előtt bonyolítunk le.


2.3 A HARMADÉVES, VÉGZŐS KOLLÉGISTÁK TELJESÍTMÉNYE

A felsőbb évesek többsége számára az őszi szemeszter kollégiumi munkája elsősorban a készülő doktori dolgozatok írásával, illetve az azokhoz szükséges minősített publikációk elkészítésével zajlott. A kollégisták számára továbbra is előírtuk, hogy törekedjenek a nemzetközileg jegyzett, magas impakt faktorú tudományos kiadványokban történő megjelenésre.
A 26 harmadéves kollégista az őszi szemeszter támogatott négy hónapja alatt 30 tanulmányt írt önállóan vagy tutorával közösen, továbbá 29 önálló szakcikket jegyzett. Otthoni vagy magyarországi szakági konferenciákon összesen 28 előadással szerepeltek. A tutorokkal 104 alkalommal volt személyes találkozójuk és konzultációjuk, illetve interneten összesen 129 esetben folyattak élő, telefonos megbeszélést és 378 e-mailt váltottak. A részletes egyéni beszámolókat külön mellékletben (CD lemezen) csatoltuk. Jelen összefoglalónkban a kiemelkedő eredményekről számolunk be.

A természettudományok terén három kollégista teljesítményét tartjuk mintaértékűnek.

A disszertációját a BBTE-n az ősszel sikerrel megvédő Farkas Csaba matematikus a neves olasz szaktekintéllyel, Francesca Faraci-val írt közösen angol nyelven dolgozatot, amely elfogadásra és publikálásra is került a félév során. Egy szintén közösen írt másik tanulmányuk is pozitív bírálatot kapott (F. FARACI, CS. FARKAS, New conditions for the existence of infinitely many solutions for a quasilinear problem elfogadva, Proc. Edinb. Math. Soc., 2014.). Ez azért jelentős a Collegium Talentum szempontjából, mert a kollégista a 2013-as belső pályázatunk sikeres résztvevőjeként és egyik nyerteseként jutott el a Cataniai Egyetemre, ahol megismerkedett mostani szerzőtársával és a két dolgozat is mutatja, milyen gyümölcsöző munkakapcsolat alakult ki közöttük.

Tóth Tar Éva, a Comenius Egyetem Természettudományi Kara Molekuláris Biológia Tanszék doktorjelöltje közel 200 DNS mintát analizált és végezte el ezek statisztikai kiértékelését. Az eredményekről a közeljövőben születik publikáció és egy friss, átfogó kép a jelenlegi teoretikus és praktikus CF ismeretekről Szlovákiában. A DNS microarray metódus egy újkeletű, innovatív, anyagilag hosszútávon megtérülő módszer, melyet a kollégista kutatási területén, a cisztás fibrózisnál Szlovákiában még nem végeztek. Nagy előnynek számít, hogy tutora, Kádasi Lajos professzor laboratóriuma rendelkezik ezzel a műszerrel, így a kollégista a legkorszerűbb módszerekkel ismerkedhetett meg. A közeljövőben a Comenius Egyetemen folytatott oktatás mellet a komáromi Selye János Egyetem biológia oktatásába is bekapcsolódik.

Csata Enikő, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Integratív Biológia Doktori Iskola harmadéves doktorandusza publikációját elfogadta a rangos amerikai tudományos lap, a Journal of Invertebrate Pathology, amelynek impakt faktora 2,73. /Báthori, F., Csata, E., Tartally, A. (2014): Rickia wasmannii CAVARA, 1899 (Ascomycetes: Laboulbeniales) increases the need for water in Myrmica scabrinodis NYLANDER 1846 (Hymenoptera: Formicidae)/. Több mint ígéretes, hogy neves tudósok tartják alkalmasnak a kollégistát - immár nem először - rangos nemzetközi folyóiratban történő közös publikálásra.

A humán tudományok területéről két kollégistát emelünk ki.

A kisebbségkutatásban már számottevő eredményeket elért Székely Tünde, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója és doktorjelöltje kilépett a nemzetközi színtérre témájával. Sikerrel szerepelt a 11. alkalommal megrendezett, az International Society for Third Sector Research (ISTR, a szervezet honlapja: www.istr.org) által szervezett nemzetközi konferencián Németországban, Münsterben. A szervezet célja a civil társadalom kutatása, az eredmények globális szintű összefogása, publikálása az általa működtetett Voluntas c. tudományos folyóiratban. A világ 85 országából, több mint 600 előadó vett részt a konferencián. A kollégista Hungarian Minority and Minority Higher Education System in Romania címmel tartott előadást.

Grabovác Beáta újvidéki pszichológus doktorjelöltnek négy publikációja jelent meg a félév alatt és négy előadást tartott a magyar-szerb kétnyelvűség témában. A kollégista tehetségéről és munkánk megtérüléséről sokat árul el, hogy Pléh Csaba Széchenyi-díjas magyar pszichológus, nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja társszerzőjeként szerepel a vajdasági fiatal neve nyomtatásban. (Grabovac Beáta, Pléh Csaba (2014): Szavak érzelmi értékének feldolgozása érzelmi Stroop-helyzetben kései, Magyar Pszichológiai Szemle, 4, 69, 731-745. és Beáta Grabovac – Csaba Pléh (2014): Emotional activation measured using the emotional Stroop task in early Hungarian–Serbian bilinguals from Serbia, Acta Linguistica Hungarica, vol. 61, 4, 423-441.)

A nyelvi előrehaladást az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően – két félév alatt egy nyelvi szintet kell előrelépni – a támogatásban részesülő határon túli fiatalok nagyobb része a 2014. évi tavaszi szemeszterben teljesítette, ezért az őszi félévben a további nyelvtanulást erősítő tanfolyamokon való részvétel volt a meghatározó. Hárman tettek angol nyelvből B2 szintű vizsgát, egy kollégista angolból B1-et, egy oroszból szintén B1 szintet ért el.

A TUTOROK A KOLLÉGISTÁKRÓL

„A kollégista, Tóth Tar Éva aktívan részt vett a konzultációkon, több projektbe is bekapcsolódott. Sikeresen vette az akadályokat a laboratóriumi munkában, és szorgalmasan dolgozott. Jól együttműködik más szakmabeli kollégákkal is, és a szakmai tanácsokat is megfogadja. Aktívan részt vett a gyakorlati oktatásban (2. és 3. évfolyamban vezetett gyakorlatot), besegített a 3. és 4. évfolyamos magyar diákok bakalár és diploma-munkáinak kidolgozásában a laboratóriumi metódusok megtanításával, valamint a publikációs tevékenységben is részt vett (társszerzője volt egy fejezetnek egy most megjelenő monográfiában). Keresi az új lehetőségeket az adott problematikában, és új metódusok bevezetésével a konkrét témát sikeresen kutatja.” (Prof. Kádasi Lajos DrSc, Comenius Egyetem, Pozsony)

„Farkas Csaba tudományos szemszögből kiválóan teljesít, hatékonyan és komolyan dolgozik, mély átgondolássál próbálja megérteni és megérezni a kutatott matematikai jelenségek mögötti hátteret. Fontos kiemelnem a közös dolgozatunkat, melynek során újra meggyőződhettem Csaba igen komoly hozzáállásáról a kutatott probléma kapcsán. A dolgozat címe „Singular Poisson equations on Finsler-Hadamard manifolds”, melyet a szakma által igen rangosnak minősített Calculus of Variations and Partial Differential Equations laphoz nyújtottunk be közlésre (több száz ISI-matematikai lap közül a 25.-ik helyen szerepel!), melyről már kaptunk is egy pozitív bírálatot, apróbb módosítások ajánlatával a bíráló részéről. Hamarosan végső döntés is várható a dolgozat kapcsán. Ez a dolgozat és hasonló munkák Csaba számára azért is fontosak, hogy a legmagasabb szintről kapjon pozitív visszajelzést a munkája minőségét illetően. Azt gondolom, hogy az erdélyi tudományos berkekben, a fiatal generációt tekintve, Csaba kiemelkedő helyet kap és fog kapni a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy Csaba sikeres szakmai pályája még csak most kezdődött el igazán.” (Dr. habil. Kristály Sándor, BBTE)Készítették:

Dr. Kandikó József elnök és B. Dr. Varga Judit oktatásvezető2013 © COLLEGIUM TALENTUM