Támogatási cél: A határon túli magyarság szülőföldjén való boldogulásának támogatása

A Collegium Talentum egy több éve kialakított rendszerben működő, külhoni tehetségeket támogató rendszer, amely a Nemzetpolitikai Stratégia keretében a BGA Zrt. által folyósított támogatási összeg felhasználásával tervszerűen, tanévről-tanévre átnyúló, összesen hat félévre kiterjedő programokkal folyik, attól függetlenül, hogy a támogatási szerződés ideje naptári évhez van kötve.

A Collegium Talentum 2015-ben csak igen komoly működési nehézségek árán tudta folytatni külhoni kiemelt tehetséggondozó tevékenységét, amely nehézségek a finanszírozás bizonytalanságaiból és kiszámíthatatlanságából fakadt. Annak ellenére, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015. március 17-edikei levele az éves támogatási összeget 150 millió forintban határozta meg, az első támogatási szerződést a BGA Zrt-vel csak 2015. június 9-én és csak 33 millió Ft értékben tudtuk megkötni. A második 117 millió Ft-os részre a szerződést november 24-én írta alá a BAG Zrt., és az első folyósítás november 27-én történt meg.


A két részszerződés következtében az első részről 2015. október 10-edikén beszámolót készítettünk, amely természetszerűleg nem lehetett komplett összefoglaló, mert a teljesítmények egy része még az Edutus Főiskola előfinanszírozásával valósult meg, s ezek elszámolása is a jelen szerződés keretében történik. Jelen tartalmi beszámolónk ezért – annak ellenére, hogy az első beszámoló egyes részei itt ismét feltűnnek – nem csak a második szerződés 117 millió Ft-jának felhasználását tükrözi, hanem valamivel átfogóbban mutatja a Collegium Talentum éves teljesítményét.

ÖSSZESÍTETT ADATOK A KOLLÉGISTÁK MEGOSZLÁSÁRÓL:

Régiók szerinti megoszlás:


A két térkép a nyáron az Alumnusi körbe átkerült 22 korábbi és a felvett 32 új kollégista miatti változásokat mutatja, és ezek jelennek meg a következő grafikonokon is:

Tudománycsoportok szerinti megoszlás:


A támogatási cél megvalósítása – a támogatási szerződésnek, a Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a kialakult gyakorlatnak megfelelően – ebben az esztendőben is öt fő tevékenységben valósult meg. Ezek a következők:

1. A kollégisták egyéni előrehaladása, teljesítménye (az ösztöndíj és a tutor támogatásával)
2. Kötelező képzési programok
3. Kiemelt rendezvények (végzősök oklevélátadása, elsősök fogadalomtétele és évnyitója, Magyar Tudomány Ünnepe, Téli Akadémia)
4. A 2015-ös felvételi folyamat
5. Az ALUMNI rendszer létrehozása, működés, kapcsolattartás


1. A kollégisták egyéni előrehaladása, teljesítménye (az ösztöndíj és a tutor támogatásával)


A kollégistáktól és a turotoktól a tervezett és nyomon követhető szakmai fejlődés érdekében minden félévre munkatervet, a félév végén előrehaladási jelentést kérünk. E munkatervek szakmai tudományos részét a kollégista a tutorjával egyezteti, a publikációs, nyelvtanulási és nemzetpolitikai fejlesztési elképzeléseket a Collegium Talentum elnöke a kollégistákkal egyéni konzultációkon értékeli. A félévi eredményekről készített előrehaladási jelentéseket a Collegium Talentum vezetősége összesíti. Ezek az évfolyamonként készített összesítések mutatják be az ösztöndíj felhasználásának jogszerűségét és hasznát (publikációs eredmények, szakmai előrehaladás, stb.). A kollégisták és tutorok ösztöndíj formában való támogatása 2015. második félévében 70 813 608 Ft-ba került. Meg kell jegyezni, hogy a támogatási rendszer nagyon fontos eleme a negyedévenkénti képzési rendszer.A két félév közti teljesítmény különbségek könnyen magyarázhatók a két támogatási időszak eltérő időtartamával, valamint azzal, hogy a második félévben az év végi ünnepek miatt eleve kevesebb a konferencia mint a tavaszi - nyárelői szezonban. A következő grafikon a teljes 2015-ös év teljesítményeit összegzi.

A támogatott aktív kollégisták 2015. évi 71 fő átlagos létszámát tekintve megállapíthatjuk, hogy egy kollégista átlagos publikációs teljesítménye együttesen több mint 7,8 megjelenés, amely összetétele a következő. Az egy főre jutó teljesítmény legmagasabb átlaga a konferencia megjelenésekkel mérhető: (előadások száma, konferencia-kötetben megjelent cikkek, poszterek): 2,8; Könyvfejezet, szakcikk átlagosan: 2,1 db született; Egyéb – nem tudományos értékű – publikáció (ismeretterjesztő publikáció, absztrakt) átlagosan 2,6 db fejenként.

A kollégisták közül 41 fő vett részt külföldi tanulmányúton az ösztöndíj felhasználásának finanszírozásával. Közülük négyen két alkalommal is jártak idegen országban, 14 külföldi tanulmányút célpontja valamelyik magyarországi kutatóhely volt.

Külföldi tanulmányutat külön nem támogattunk, de a külföldi nemzetközi szakmai konferenciákon előadással vagy poszterrel való megjelenéshez a részvételi díjat, az utazási és szállás költség egy részét külön kérelmek és elbírálás alapján 1 344 ezer forinttal támogattuk 11 kollégistát.

A Collegium Talentum szabályzata és követelményei szerint a kollégistának egy támogatási évben (két félév alatt) egy idegen nyelvvizsga szintet kell előrelépnie. Ezt a követelményt – nehezen, és időnként többszöri felszólításra – gyakorlatilag valamennyi kollégista teljesítette. A sikeres nyelvvizsga költségeit ebben a félévben 28 kollégista részére fizettünk a bemutatott igazolás és számla alapján. Összesen 908 ezer Ft támogatást fizettünk ki e célra.


2. Kötelező képzési programok

A Collegium Talentum tehetség- és elitképzés támogatási programjának sajátossága, hogy a támogatottaknak negyedévente egy 3 napos képzési programon kötelező részt venniük. A személyes részvétel motiválásához és érvényesítéséhez elengedhetetlen, hogy ezeken az alkalmakon történik az ösztöndíjak és egyéb pénzügyi (konferencia részvétel, nyelvvizsga) támogatások készpénzben való kifizetése, és ilyenkor zajlanak a személyes megbeszélések és értékelések az egyéni munkatervek és beszámolók alapján.

A tehetséggondozás komplex feladata során törekszünk arra, hogy a kiemelkedő szakmai képességeken túl fejlesszük az eredeti gondolkodást, a kreativitást és a választott tudományterület, valamint a munkaközösség iránti elkötelezettséget, motivációt. A kötelező képzéseken ezért olyan környezetet kell biztosítanunk, amelyben szakmailag, emberileg és magyarként is otthon érzik magukat a résztvevők.

A kollégisták a képzéseken sokféle tudományterületet érintenek, megtanulják az együttgondolkozás folyamatát. Előnyt jelent, hogy a fiatalok a legkülönbözőbb felsőoktatási intézményekből és szocializációs környezetből érkeznek, ezért koncepciónk szerves része a sokféle vélemény megismerése, ütköztetése, a vitakultúra elsajátítása, az egymásra és a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg kinevelése. Az a törekvésünk, hogy a kollégistáink az interdiszciplinaritás elsődleges haszonélvezői és megvalósítói legyenek.

Képzési koncepciónk alapértéknek tekinti, hogy a hat kollégiumi félév alatt a szakmai minőségen túl olyan pozitív magatartásmintákat sajátítsanak el támogatottjaink, amelyekkel szülőföldjük intézményeiben sikeresek, a döntéseket felelősségteljesen befolyásolni képes vezetők, aktív közéleti emberek legyenek. A képzések tartalmának összeállításakor célunk továbbá, hogy a tudományos közéletet leginkább foglalkoztató diskurzusokat, illetve a legújabb, kompetitív területeket megismerjék, lehetőség szerint már a kollégiumi időszak alatt ezekre bejussanak, ezeken dolgozzanak. Az egyéni tudományos teljesítmény biztosítása mellett – amely garanciája a tutor-kollégista kapcsolat ─ a kooperációs képességekre és a személyiség fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt.

A képzéseket minden alkalommal minősítő lappal értékeltetjük. Ezek egyedi tanulságait alkalmanként meg is beszéljük a kollégistákkal, és a következő programok szervezésénél figyelembe vesszük.

A képzések összesen 24 820 649 Ft támogatást igényeltek 2015-ben, amely nagy része a második féléves támogatási szerződés keretében lett elszámolva. Az egyes képzésekről készített részletes összefoglalókat a képzések után a honlapunkon rendszeresen közzé tettük.

3. Kiemelt rendezvények (végzősök oklevélátadása, elsősök fogadalomtétele és évnyitója, a Magyar Tudomány Ünnepe, Téli Akadémia)

Végzősök oklevélátadó ünnepsége a Magyarság Házában
2015. június 13-án újabb 22 külhoni fiatal kutató vette át a Magyarság Házában a hároméves tehetséggondozó elitképzés, a Collegium Talentum oklevelét. Az ünnepségen a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, dr. Wetzel Tamás köszöntette a végzősöket. Itt mutattuk be a 2014-ben elindított Intelligens háló című kiadványunk második kötetét, a Kárpát-medencei fiatal kutatók tanulmányaival. Dr. Paládi-Kovács Attila akadémikus, a Domus kuratórium elnöke méltatta a kötetet.

Először került átadásra a Collegium Talentum Hazaszeretet Príma díja. A tavaly alapított Okosság Príma díj szintén kiosztásra kerül. A laudációkat a műalkotások készítője, a székelyudvarhelyi születésű Józsa Judit kerámiaszobrász, a Magyar Kultúra lovagja olvasta fel.

Az aranykoszorús, Nyitott Európáért-díjas Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa adott koncertet a hároméves képzést lezáró eseményen. Az értékhordozó közösségként való működést bizonyítja, hogy a kórusnak három felvidéki kollégistánk is aktív tagja.


Október 23-adikai koszorúzás

A Rákóczi Szövetség 23. alkalommal megrendezett Gloria Victis elnevezésű 1956-os emlékünnepségén második alkalommal vettünk részt. A Bem-szobornál történő koszorúzáson a több mint ezer határon túli egyetemista és középiskolás mellett a Collegium Talentum oktatási igazgatója Rigó István kollégistával (akit a Momentum Doktorandus a 2015. szeptember 25-én megtartott tisztújító közgyűlésén a természettudományi szekció vezetőjévé választott, és aki a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnöke) együtt helyezte el emlékkoszorúját a támogatott külhoni tehetségek nevében.

A Magyar Tudomány Ünnepe
2015. november 20-án, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz csatlakozva a Németországban kitalált új ismeretterjesztő módszer, a science slam populáris műfaj elemeit alkalmazó versenyfilmek eredményhirdetésére került sor. A másodéves kollégisták számára meghirdetett verseny munkáit, azaz a nyár folyamán elkészített filmeket Sipos Júlia, az MR1 Kossuth Rádió tudományos műsorainak szerkesztő-műsorvezetője és Gózon Ákos, az Élet és Tudomány főszerkesztője értékelték. Első helyezett A hatlábúak birodalma című kisfilmével Szanyi Szabolcs kárpátaljai biológus, lepkekutató lett, a zsűri szerint a képekben gazdag, változatos szerkesztésű, több helyszínen forgatott ötletes munkájáért. A Collegium Talentum vezetése 50-, 40- és 30 ezer forintos pénzjutalmat ítélt meg az első három helyezettnek, illetve 10-10 ezer forintot a két különdíjasnak.


Téli Akadémia
2016. február 3. és 7. között sikerült újból, két év után megrendeznünk a támogatási programjaink legsikeresebbikét, a mindhárom évfolyam képviselőit tömörítő téli akadémiát. A programról szóló részletese tájékoztató a honlapunkon olvasható.4. A 2015-ös felvételi folyamat


A 2015. április 30-i határidővel a www.collegiumtalentum.com internetes felületen az Edutus Főiskola által a határon túli magyar doktori valamint végzős mesterszakos hallgatók számára került meghirdetésre a felvételi pályázat. A pályázati időszakban személyes tájékoztatókat tartottunk Kolozsváron a BBTE-n, Marosvásárhelyen a Sapientia EMTE-n, Székelyudvarhelyen a MÜTF Képzési Központban, valamint Nyitrán a Konstantin Filozófus Egyetemen. Ugyanakkor köre-maileket kaptak a külhoni egyetemek és diákszervezetek, és a közösségi médiát is felhasználtuk. A beérkezett pályázatok száma 85 volt, vagyis a tavalyihoz képest csaknem megduplázódott. Ez egyrészt a nagyobb meghirdetett keretszámnak, a végzős – doktori tanulmányi szándékkal rendelkező mesterszakosok irányába való nyitásnak, valamint az intenzívebb sajtó, internetes és személyes tájékoztató kampány hatásának tudható be.

Az írásban benyújtott anyagok bírálati szempontjait – a CT küldetése és az és Igazgató Tanácsi döntése alapján – a Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzatának Felvételi Szabályzata írja elő. Az írásbeli anyagok értékelését a Collegium Talentum elnöke és oktatási igazgatója végezték. A fenti szempontok alapján a jelentkezők több mint felét, 45 pályázót hívtunk szóbeli meghallgatásra, Budapestre. A szóbeli felvételi vizsgákra 2015. július 3-adikán és 4-edikén került sor 5 tagú bizottság előtt. A felvételi eljárásról jegyzőkönyv készült, amelyet a felvett 34 pályázó névsorával a mellékletek közt csatolunk. A felvettek közül végül 32 fővel kötöttünk támogatási szerződést az ősz folyamán.5. Az ALUMNI rendszer létrehozása, működés, kapcsolattartás


A Collegium Talentum mindkét féléve, a tavaszi és az őszi támogatási időszak is forráshiánnyal kezdődött, majd pénzügyi bizonytalanságban folytatódott. Ez rányomta bélyegét a már végzett kollégistáink alumnusi programjainak megszervezésére. Értelemszerűen kevesebb jutott erre, a nem kevésbé fontos célra, hiszen az egykori kollégisták pályájának követése, hogy valóban a szülőföldjük meghatározó értelmiségiévé váltak-, válnak-e, csak a közösség életben tartásával lehetséges. A tervezettnél kevesebbszer, mindössze két alkalommal volt lehetőségünk összehívni a végzetteket.

Először a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából nyolc határon túli városból és tíz egyetemről érkeztek fiatal magyar kutatók, középiskolai tanárok és egyetemi oktatók Budapestre. A találkozón a képzések hangulatát idézve két előadást is szerveztünk számukra neveléstörténetről és oktatáspolitikáról. Az elmaradhatatlan közösségmegtartó programban is részesültek, majd együtt ünnepeltük március 15-ét, és hallgattuk meg miniszterelnök úr beszédét. A nemzeti ünnep alkalmából a Budapesten tanuló határon túli doktoranduszok is csatlakoztak az alumnusokhoz, így több mint két tucat fiatal magyar értelmiségi élte át a Kárpát-medencei összetartozás és közös történelem értékformáló erejét. A találkozón a jelenlévőkkel létrehoztuk a CT Alumni Szervezetét, melynek szabályzata is megfogalmazásra került.

Másodszor a 2012-es évfolyam oklevélátadó ünnepségére, június 13-ára hívtuk meg az alumnusokat, ahova szintén szép számban, közel kétharmadban eljöttek. Harmadszorra 2016 februárjára terveztünk találkozót, de ezt anyagi okok miatt le kellett mondanunk.

Az őszi támogatási időszak végén a több mint 50 alumnusnak kérdőívet küldtünk szét az említett életpálya-követés érdekében. Az aktuális elérhetőségük és munkahelyükön kívül rákérdeztünk a végzés óta történt szakmai előmenetelükre, arra, hogy szakmai kapcsolataik hatósugara hány embert ér el, ápolja-e, használja-e a Collegium Talentumban szerzett kapcsolatait, elsősorban a tutorával és kollégista társaival és milyen közéleti tevékenységet folytat otthon. 34 válasz érkezett, melyek tartalmát a 2016-os kollégiumi munkaév tavaszi félévében tervezzük feldolgozni és információs füzetben megjelentetni.


Közvetlen támogatottak száma


A Collegium Talentum éves támogatási programjának a jelenlegi támogatási szerződés keretében közvetlenült 139 fő részesült ösztöndíj kifizetésben, köztük 73 kollégista (egyetemi hallgató) és 66 tutor (egyetemi oktató, kutató). Közvetlen támogatás volt a kollégisták részére a konferencia részvételek támogatása (11 kollégista) és a sikeres nyelvvizsga költségeinek megtérítése (28 kollégista részére) Ugyancsak közvetlen kifizetések voltak a meghirdetett belső versenyek díjai (Science Slam díjazottak 6 kollégista). Közvetlen bár nem pénzbeli támogatásnak tekinthetők a képzésekkel kapcsolatos költségek, a különböző rendezvényeken való részvételi és belépő díjak. Ugyancsak idesorolható a Téli Akadémián való részvétel (32 fő), valamint valamennyi meghívott összesen 21 előadó (néhányan kétszer is) tiszteletdíja, honoráriuma. A programokon részben meghívottként, részben a kimondottan az Alumnusoknak szervezett programon összesen 28 CT alumnus vett részt. Közvetlenül a támogatási célt szolgálta további 8 fő bevonása a szóbeli felvételik lebonyolításába, valamint a Science Slam verseny zsűrijébe.

A Collegium Talentum ebben a beszámolási időszakban tehát összesen 207 főnek nyújtott közvetlen támogatást. Közvetett támogatást a Collegium Talentum nem nyújtott.


Jövőkép

A 2015-ös év tevékenységét erőteljesen befolyásolta a finanszírozási bizonytalanság, amelyről már beszámolónk elején részletes tájékoztatást adtunk. Sajnos a 2016-os támogatási szerződés aláírása is erősen elhúzódik már, március közepén erről még semmi hírünk, jóllehet a kollégistákat és tutorjaikat február elsejétől dolgoztatjuk (féléves munkatervek készítése), és az április programok szervezése, és a szükséges előfinanszírozása már megtörtént.

Már a 2015-ös bizonytalanságok és ösztöndíj fizetési elhúzódások miatt több kollégista a saját környezetében a rendszer rossz hírét keltette, és az ügy még politikai nyilvánosságot is kapott egy képviselői kérdés formájában. A Collegium Talentum ma már olyan tehetségtámogató rendszer, amelyet a külhoni fiatal értelmiség figyelemmel kísér. Nem véletlen, hogy doktorandusz szervezetek levelet írtak emiatt a miniszterelnök-helyetteshez, és a folyamatos érdeklődés a soron következő felvételi iránt. 

A külhoni egyetemeken tanulók és oktatók várják, és elvárják azt, hogy a közösséget, a kapcsolatokat működtessük, a szakmai humántőkét továbbra is nyújtsuk a fiatalok számára. Ez nagymértékben hozzájárul a szülőföldön maradásnak, és az idősebb külhoni magyar értelmiségnek is érdeke, hogy ne veszítsék el tanítványaikat, és az utánpótlás-nevelés is döntően helyben történjen.

2013 © COLLEGIUM TALENTUM