Az Igazgató Tanács feladata a Collegium Talentum küldetésével összhangban a határon túli magyar anyanyelvű, európai szemléletű értelmiségi utánpótlás támogatása, és tanácsadói tevékenység a határokon átnyúló szakmai hálózatépítés, és a nemzeti tudáskör fejlesztése érdekében. Az Igazgató Tanács az Európára nyitottság jegyében végzi támogató, fejlesztő munkáját. Feladata továbbá a Kollégium működésének elvi-szakmai irányítása. Véleményezi a Kollégium szabályzatait, kijelöli a támogatás szempontjából preferált szakmai területeket, meghatározza a felvételi keretszámokat, dönt a keretszámok szakmai és földrajzi elosztásáról, véleményezi a Kollégium éves terveit és beszámolóit. Az IT elnöke összehívja és vezeti az Igazgató Tanács üléseit.

Igazgató Tanács tagjai

NÉVINTÉZMÉNY, FOKOZAT, MUNKAKÖR
Kandikó József főiskolai tanár, rector emeritus, a Collegium Talentum elnöke
Bauer Győző orvosprofesszor, az MTA külső tagja,
Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Gyógyszerkutató Intézet
Dusza János fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja,
Szlovák Tudományos Akadémia Anyagkutató Intézet
Néda Zoltán fizikus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja, Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Paládi-Kovács Attila akadémikus, etnográfus, a Domus Kuratórium elnöke
Péics Hajnalka matematikus, egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem
Szarka László történész, egyetemi docens, MTA Történettudományi Intézet

A Collegium Talentum az új kollégistáknak szóló felvételi meghirdetést általában a naptári év tavaszi időszakában teszi közzé. A Jelentkezési lapot a Collegium Talentum honlapjáról kell letölteni és azt a megjelölt határidőig kell elektronikusan eljuttatni a megadott címre!

A felvételi eljárás szakaszai:

1. A benyújtott írásbeli anyagokra maximum 50 pontot lehet szerezni. Ebből 25 pont a korábbi tanulmányok, eredmények, publikációk és dokumentált nyelvismeret alapján szerezhető, 25 pontot pedig Pályázat szakmai részére kaphat a jelentkező. Az írásos értékeléseket részben a Kollégium vezetése, részben az adott szakterületek tudományos fokozattal rendelkező felkért képviselői végzik. A tudományos diákköri pályázatok első helyezettjei számára a Kollégiumnak joga van a rendelkezésre álló keretszámok minimum 20%-át fenntartani, amennyiben az ilyen helyezésekkel bírók pályáznak a Kollégium támogatására.

2. Az írásbeli eredmények figyelembevételével szervezett szóbeli meghallgatáson a felvételizőnek egy több szakterületet képviselő 3-5 tagú bizottság előtt kell bemutatnia önképzési és kutatási terveit, elmélyültségét témájában.

3. A szóbeli meghallgatáson maximum 50 pont érhető el. Az elért pontszámok alapján elkészített felvételi listát a háromtagú Felvételi Bizottság értékeli, és a finanszírozási keretszámok, valamint a Collegium Talentum Igazgató Tanácsa által jóváhagyott szakmai prioritások figyelembevételével dönt a felvételről. A felvételről a tájékoztatást az utolsó szóbeli meghallgatást követő 15 napon belül kell megküldeni a felvételizőnek. A felvételi eredményeket a honlapon tesszük közzé.

4. A felvetteket a Collegium Talentum értesíti a sikeres felvételiről, és a tervezett őszi beiratkozási határidő előtt bekéri a formailag szükséges igazolásokat (a tanulmányi, hallgatói, doktoranduszi, stb. jogviszonyról szóló igazolás).

5. A Collegium Talentum a felvett kollégistával egyeztetve kijelöli, illetve felkéri a tutort, akivel a leendő kollégistának el kell készítenie az első félévi önfejlesztési és kutatási munkatervet.

6. A Collegium Talentum előkészíti a felvett kollégista támogatási szerződését. A támogatás feltétele ennek a szerződésnek az aláírása, amely igazolja, hogy a kollégista megismerte és tudomásul vette a Collegium Talentum Szervezeti és Működési Szabályzatát. A szerződés – amelynek melléklete a kollégistának a turora által jóváhagyott önfejlesztési és kutatási terve – jelenti a támogatás alapját, a támogatások kifizetése csak ennek alapján, és a megfelelő bizonylatok ellenében történhet.

7. A támogatási szerződést minden aktív félévben újra meg kell kötni, amelynek tartalmi követelménye az előrehaladási munkaterv határidőre történő elkészítése.

A Magyar Nemzetpolitika A nemzetpolitikai stratégia eleme című KIM anyag 3.2.4. pontja a tehetséggondozásról a következőket fogalmazza meg: „A magas szintű, minőségi tudással felvértezett fiatalok szerepének kiteljesedése nagyban hozzájárulhat a magyarság kulturális és gazdasági potenciáljának megerősödéséhez. A tehetséges fiatalok számára ezért kiemelt figyelem szükséges. A tehetséges fiatalok megtalálása, felfedezése és továbbképzése különböző speciális, célzott programok által kell, hogy megvalósuljon. Ilyen fontos programként említhető meg a Collegium Talentum tehetséggondozó program, melynek célja, hogy a külhoni területekről felkarolja a kimagaslóan tehetséges magyar fiatalokat, és olyan speciális minőségi tudást nyújtson számukra, amellyel megállják a helyüket a nemzetközi szintű tudományos életben.”

A teljes SzMSz szövegét az alábbi linket töltheti le:

Preambulum

A Collegium Talentum (továbbiakban: Kollégium) küldetése a határon túli magyarság helyben maradása érdekében a magyar anyanyelvű, európai szemléletű értelmiségi utánpótlás biztosítása. A tutor a helyi magyar értékek megőrzésének és átadásának szellemében, illetve az Európára nyitottság jegyében végzi támogató, fejlesztő munkáját.
A Kollégium tutori rendszere az ösztöndíjas rendes tanulmányait kiegészítő személyre szabott foglalkozásokra épül. Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal, hogy tanulmányi átlageredményével és szakmai-tudományos előrehaladásával folyamatosan bizonyítja rátermettségét.

I. A tutor kötelességei

I.1. Tutori tevékenységet csak olyan személy vállalhat, aki tudományos fokozattal rendelkezik, szakterületének elismert képviselője és magyarországi vagy határon túli tudományos-kutató intézet vagy oktatási intézmény főállású, vagy nyugdíjba vonult volt munkatársa.

I.2. A tutor és az ösztöndíjas rendszeres foglalkozások keretében dolgozik a közösen kialakított munkaterv alapján. A tutor legalább havi két alkalommal végzi segítő, szakértő munkáját. A tutori tanácsadás elektronikus formában is végezhető, de ez esetben az e-maileket archiválni kell. A szemeszterekre szóló munkatervet a tutor a kollégistával közösen alakítja ki a Kollégium által megadott szempontok alapján.

I.3. A tutor segíti és ellenőrzi az ösztöndíjas munkáját, felhívja figyelmét a hazai és külföldi tudományos konferenciákra, ösztönzi az ezeken való részvételt.

I.4. A tutor kiemelt figyelmet fordít az ösztöndíjas publikációinak elkészítésére, lektorálja azt, és aktívan segíti megjelentetésüket

I.5. A tutor az ösztöndíjas teljesítményéről és előmeneteléről a szemeszterek végén (legkésőbb január 15-ig, illetve július 15-ig) írásos beszámolót (tutori beszámoló) készít, amelyben állást foglal az ösztöndíjas további támogatásáról.

I.6. A tutor lehetősége szerint részt vesz a Kollégium rendezvényein.

I.7. Egy tutor egy szerződéskötési időszak alatt maximum kettő aktív státuszú kollégista tutorálását vállalhatja.

II. Tutori jogok

II. 1. A tutor az ösztöndíjas nem megfelelő együttműködése és előrehaladása esetén köteles a Kollégium vezetését írásban értesíteni.

II.2. A tutornak joga van bármikor tájékozódni az ösztöndíjas munkatervben meghatározott munkájáról és információt kérni a rá bízott ösztöndíjasról a Kollégium vezetőségétől.

II.3. A tutor tiszteletdíjban részesül, melynek folyósítása a Kollégium fedezetéül szolgáló támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.

III. Kapcsolattartás

III.1. A tutori munkával kapcsolatban az oktatási igazgató a felelős.

III.2. Adminisztrációs ügyekben (szerződések, tiszteletdíj stb.) a gazdasági ügyintéző az illetékes.

A program kiterjesztése a négy elszakadt trianoni nemzetrészre a nemzetstratégiai célok mellett a határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézmények és tagozatok oktatói és kutatói utánpótlás igényének kielégítését is segíti a magyar tudományos és társadalmi elitréteg erősítésével.
A gyakorlati cél a határon túli 30 ezer magyar egyetemista közül évente felkarolni a 30 legtehetségesebbet és 3 éven keresztül egy nemzetközi szintű képzésben részesíteni őket. A Collegium Talentum keretében az ösztöndíjasok lehetőséget kapnak a magas szintű felsőfokú képzettség elérésére, amivel a későbbiekben a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás oktatói, kutatói, tanárai lehetnek. Ezt a célt a Collegium Talentum ösztöndíjjal, személyes tutorok (magántanárok) biztosításával, közös képzési programokkal, a szakkönyvbeszerzés, a konferencia részvételek és a publikációs lehetőségek támogatásával, neves európai egyetemeken folytatott tanulmányok vagy kutatómunka segítésével valósítja meg.

 

További cikkeink...

  1. CT a nemzetstratégiában
2013 © COLLEGIUM TALENTUM