Preambulum

A Collegium Talentum (továbbiakban: Kollégium) küldetése a határon túli magyarság helyben maradása érdekében a magyar anyanyelvű, európai szemléletű értelmiségi utánpótlás biztosítása. A tutor a helyi magyar értékek megőrzésének és átadásának szellemében, illetve az Európára nyitottság jegyében végzi támogató, fejlesztő munkáját.
A Kollégium tutori rendszere az ösztöndíjas rendes tanulmányait kiegészítő személyre szabott foglalkozásokra épül. Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal, hogy tanulmányi átlageredményével és szakmai-tudományos előrehaladásával folyamatosan bizonyítja rátermettségét.

I. A tutor kötelességei

I.1. Tutori tevékenységet csak olyan személy vállalhat, aki tudományos fokozattal rendelkezik, szakterületének elismert képviselője és magyarországi vagy határon túli tudományos-kutató intézet vagy oktatási intézmény főállású, vagy nyugdíjba vonult volt munkatársa.

I.2. A tutor és az ösztöndíjas rendszeres foglalkozások keretében dolgozik a közösen kialakított munkaterv alapján. A tutor legalább havi két alkalommal végzi segítő, szakértő munkáját. A tutori tanácsadás elektronikus formában is végezhető, de ez esetben az e-maileket archiválni kell. A szemeszterekre szóló munkatervet a tutor a kollégistával közösen alakítja ki a Kollégium által megadott szempontok alapján.

I.3. A tutor segíti és ellenőrzi az ösztöndíjas munkáját, felhívja figyelmét a hazai és külföldi tudományos konferenciákra, ösztönzi az ezeken való részvételt.

I.4. A tutor kiemelt figyelmet fordít az ösztöndíjas publikációinak elkészítésére, lektorálja azt, és aktívan segíti megjelentetésüket

I.5. A tutor az ösztöndíjas teljesítményéről és előmeneteléről a szemeszterek végén (legkésőbb január 15-ig, illetve július 15-ig) írásos beszámolót (tutori beszámoló) készít, amelyben állást foglal az ösztöndíjas további támogatásáról.

I.6. A tutor lehetősége szerint részt vesz a Kollégium rendezvényein.

I.7. Egy tutor egy szerződéskötési időszak alatt maximum kettő aktív státuszú kollégista tutorálását vállalhatja.

II. Tutori jogok

II. 1. A tutor az ösztöndíjas nem megfelelő együttműködése és előrehaladása esetén köteles a Kollégium vezetését írásban értesíteni.

II.2. A tutornak joga van bármikor tájékozódni az ösztöndíjas munkatervben meghatározott munkájáról és információt kérni a rá bízott ösztöndíjasról a Kollégium vezetőségétől.

II.3. A tutor tiszteletdíjban részesül, melynek folyósítása a Kollégium fedezetéül szolgáló támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik.

III. Kapcsolattartás

III.1. A tutori munkával kapcsolatban az oktatási igazgató a felelős.

III.2. Adminisztrációs ügyekben (szerződések, tiszteletdíj stb.) a gazdasági ügyintéző az illetékes.

2013 © COLLEGIUM TALENTUM